1.  תנאים כלליים:

 

   1. 1 ברוכים הבאים לאתר הבית של טופ סטודיו https://top-studio.co.il/. האתר, המשמש גם כאתר סחר אלקטרוני, מופעל ומנוהל על ידי עדי מזור, עוסק מורשה 208586669, דוא”ל top.studio.store@gmail.com (“בעלת האתר“). האתר מציג תכנים דיגיטליים בתחום טיפוח הציפורניים, ומשמש גם כאתר מכירות, בין היתר, של מוצרי ציפורניים,  לק ג’ל, מוצרי קוסמטיקה, וכן קורסים ותכנים דיגיטליים (“המוצרים“).

   2. 1תקנון זה, יחד עם מסמך “מדיניות הפרטיות” באתר בכתובת https://top-studio.co.il/ (יקראו ביחד ולחוד: “התקנון” או “תנאי השימוש“), הוא חוזה מחייב בינך (“המשתמש” או “הלקוח“), לבין בעלת האתר, וקובע, באופן בלעדי, את התנאים המשפטיים בקשר עם צפייה, גלישה, רכישה ו/או כל שימוש שהוא באתר ו/או בכל עמוד נחיתה המקושר עם האתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר.

   3. 1כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו לרבות רכישה באמצעותו, מהווה אישור והסכמה מצידך לתקנון. בעצם השימוש באתר כל משתמש מצהיר ומאשר כי קרא את כל הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בהן וכי הינו רשאי, בין אם על פי חוק ובין אם מכוח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר. ככל שאינך מסכים לכך, עליך להימנע מהשימוש באתר. 

   4. 1האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

   5. 1שירות לקוחות יתבצע בכתב בלבד באמצעות אפליקציית וואטס אפ בטלפון שמספרו 0552783552.

   6. 1בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות את התקנון, ללא מתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנו ממליצים לך, המשתמש, לפנות לעמוד זה מעת לעת ולהתעדכן בתנאי השימוש. מובהר כי לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

   7. 1הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחותך, המשתמש, בלבד.

   8. 1במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון להוראות אחרות כלשהן לגבי ו/או בקשר עם האתר, תגברנה הוראות תקנון זה.

   9. 1בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד בעלת האתר לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר.

   10. 1הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו”ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר ובכל הקשור למוצרים מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

   11. 1היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

   1. שימוש ומגבלות

 

   1. 2השימוש באתר נועד אך ורק לשם העלאת תכנים על ידי בעלת האתר, בין היתר, בקשר לטיפוח ציפורניים וכן למכירת מוצרים על ידי בעלת האתר.  

   2. 2מובהר כי בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם, אסור או בניגוד לתקנון בקשר עם האתר ו/או המוצרים.

   3. 2בעלת האתר זכאית להפסיק את שימושו של כל משתמש שהוא באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, וללא כל התראה או הודעה, לרבות בשל חשש לפעילות פסולה של המשתמש באתר ו/או הפרה של כל אחת או יותר מהמגבלות ומהוראות התקנון ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בבעלת האתר באופן כלשהו ו/או באתר.

   4. 2רישומי בעלת האתר, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

   5. 2אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של בעלת האתר, מכל סוג שהוא.

   6. 2אין להעתיק את המידע הכלול באתר ואת תכני האתר, לשכפל אותם, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם (לרבות לא באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה ,(mirroring) למכור, לפרסם, לשדר, לשווק, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.

   7. 2אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי אין ליצור מסד נתונים על ידי הורדה ואחסון שיטתי של כל או חלק מתכני האתר ואין להעביר נתונים כלשהם ש”הופקו” מהאתר. 

   8. 2אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.

   9. 2אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור או לסייע ליצור שירותים דומים או מתחרים באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.

   10. 2אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע(scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה, שיבוש או הפסקת פעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת’bots’  ו – ‘crawlers’-וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.

   11. 2בעשותך שימוש באתר, אתה מסכים כי אינך רשאי לפרסם באתר בכל דרך שהיא כל תוכן אסור כמפורט להלן: (1) המפר או מעודד הפרה של כל הוראת חוק או זכויות מכל סוג שהוא של כל אדם או גוף; (2) בעל אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מעליב, טורדני, גס, מאיים, גזעני, לשון הרע, הסתה, איומים, גנאי, מעודד לביצוע עבירות מכל סוג שהוא, פוגע בפרטיותו או בכבודו של אדם או ברגשות הציבור; (3) שגוי/מטעה/שקרי; (4) הפוגע/מפר זכויות קנייניות של אחר, לרבות קניין רוחני ולרבות העלאת תוכן שאינו שייך למפרם; (5) ספאם/דואר זבל מכל סוג שהוא; (6) כל קוד מחשב או יישום בעלי אופי עוין (לרבות וירוסים, רוגלות, סוס טרויאני, תולעים וכיו”ב); (7) הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (8) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (9) כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; (10) כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט; (11) שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; (12) בעל אופי מסחרי או המכיל מידע פרסומי כלשהו.

   12. 2מבלי לגרוע מכל סעד העומד לבעלת האתר על פי תנאי שימוש אלו או הדין, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את בעלת האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לבעלת האתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מהפרת מגבלות השימוש המפורטות לעיל. 

   1. רכישה באתר 

 

האתר מאפשר לבצע רכישה על ידי פתיחת חשבון אישי בלחיצה על “הרשמה” ומילוי הפרטים הנדרשים או כמשתמש “מזדמן“. ביצוע רכישה באתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   1. 3המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ככל שאין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

   2. 3המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.

   3. 3המשתמש ימסור את הפרטים הנדרשים לביצוע רכישה כמפורט להלן: שם מלא, מספר טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני. מובהר כי עם מסירת כתובת דואר אלקטרוני, המשתמש מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי בעלת האתר, לרבות בקשר עם ביצוע הרכישה. 

   4. 3המשתמש ימסור את פרטיו כאמור בסעיף ‎3.3 לעיל ולאחר מכן יאשר את ביצוע הרכישה (“ההזמנה“). עם קבלת אישורה של חברת הסליקה, תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני לאישור ההזמנה, בהתאם לפרטים שמסר המשתמש.

   5. 3ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או חסרים, בעלת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ומובהר כי היא איננה אחראית על תקלות כלשהן העלולות לנבוע מכך. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים, מלאים, עדכנים ומדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין או שימוש באמצעי תשלום בניגוד לדין ו/או הסכם עלולים להוות עבירה פלילית ולגרור צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לבעלת האתר בשל כך. בעלת האתר שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

   6. 3מובהר כי אם עקב הזנת פרטים שגויים, יגיעו המוצרים ליעד שגוי וישלחו בחזרה אל בעלת האתר, תוכל בעלת האתר לשלוח את המוצרים שוב תוך חיוב נוסף בדמי משלוח.

   7. 3 בעלת האתר ממליצה לקבל את החבילה מהשליח לידי המשתמש ולא להשאיר בשום מקום אחר. מובהר כי במידה והושארה החבילה, לאחר אישור המשתמש לחברת השליחויות, מחוץ לדלת, בחצר, במרפסת, בארון החשמל, אצל השכנים או בכל מקום אחר, בעלת האתר לא תישא באחריות בגין נזק שנגרם לחבילה או למוצרים שבתוכה. ההזמנה תיחשב כזאת שסופקה עם השארתה ליד הדלת (או בכל מקום אחר שהוסכם) ולאחר שהשליח סימן שהזמנה זו נמסרה, לאחריה המשתמש נושא את הסיכון בכל הנוגע למוצרים בהזמנה.

היה והמשתמש קיבל מוצרים פגומים או שבורים, עליו לדווח על כך לבעלת האתר בהודעת וואטסאפ תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת החבילה, ולצרף תיעוד של הנזק והחבילה. ללא דיווח כאמור במועד, לא תתאפשר החזרה או החלפה של המוצרים הפגומים.

   1. 3אמצעי תשלום – בכפוף להוראות תנאי השימוש, רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות סליקה דרך אתר משולם מבית GROW ובכפוף לתנאיו, אפליקציית PAYBOX בכפוף לתנאיה, והעברה בנקאית לחשבון טופ סטודיו בנק 10 סניף 752 חשבון 02652365..

   2. 3כל המחירים המוצגים באתר, נקובים בשקלים חדשים (ש”ח) וכוללים מע”מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. מחיר המוצרים אינו כולל את עלות המשלוח.

   3. 3בעלת האתר רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות בתנאים שתקבע והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעלת האתר רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא סייג, לרבות ללא הודעה מוקדמת. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ובהתאם לזמינות המוצר במלאי.

   4. 3תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של בעלת האתר, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   5. 3בעלת האתר רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה.

   6. 3בעלת האתר תהא רשאית לבטל את רכישת המוצרים אותם רכש המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שבו נבצר מבעלת האתר לספק את המוצרים, ובכל מקרה בו ישנו חשש מצד בעלת האתר שהמשתמש לא  יעמוד בתנאי השימוש באתר.

   7. 3אספקה והובלת המוצרים – בעלת האתר תדאג לאספקת המוצרים למשתמש בהתאם לכתוב בדף משלוחים והזמנות, ובכפוף לתקנון זה שעשוי להתעדכן מעת לעת על ידי בעלת האתר.

   8. 3בעלת האתר לא תישא באחריות לכל עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שאינו נתון לשליטתה לרבות, הזנת פרטים לא נכונים על ידי המשתמש, שהינו באחריות צד שלישי (למשל חברת השליחויות), או שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, מזג האוויר, תקלות טכניות ו/או מאירועים אחרים שאינם בשליטתה.

   9. 3היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, בעלת האתר ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם המשתמש באמצעות הדואר אלקטרוני ו/או הוואטסאפ ו/או שיחה טלפונית בדבר ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד בעלת האתר בגין זאת. לחילופין, בעלת האתר רשאית להציע למשתמש מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. למשתמש תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד בעלת האתר במקרה כאמור.

   10. 3היה ולאחר אספקת ההזמנה למשתמש יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו למשתמש, יפנה המשתמש לבעלת האתר בהקדם, ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה באמצעות הודעת WhatsApp לטלפון 0552783552. המשתמש יזוכה עבור המוצר/ים שלא סופק/ו.

   11. 3השימוש בקופונים, בקודים או בהטבות אחרות המוצעות באתר זה לצורך קניית מוצרים או שירותים (להלן “קופונ/ים”) כפוף לתנאים ולמגבלות שייקבעו מעת לעת על ידי בעלת האתר. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לשנות או להפסיק את תוקפם של קופונים בכל עת ללא הודעה מראש. 

   12. 3 כל קופון ניתן לשימוש על פי ההוראות המפורטות בו, וכל שימוש החורג מהן נחשב להפרת תקנון זה. אין להשתמש בקופון על מנת לקבל הנחה או הטבה על מוצר או שירות מסוים באתר בדרך שאינה חוקית או באופן שאינו עומד בתנאי השימוש הכלולים בקופון; כל קופון הוא אישי ואינו ניתן להעברה או למכירה לצדדים שלישיים; כל קופון ניתן לשימוש עד לתאריך התפוגה המצוין בו, שימוש בקופון לאחר תאריך התפוגה אינו תקף ולא ניתן להשיג באמצעותו הנחה או הטבה.

   13. 3השימוש בקופון מתבצע על אחריות המשתמש בלבד, ובעלת האתר אינה אחראית לכל טעות הנובעת משימוש שגוי בקופון על ידי המשתמש, לרבות עקב תקלה טכנית, אי הבנה של המבצע או של תנאי הקופון וכיוצ”ב. על המשתמש לוודא שהזין את הקופון ושההטבה אכן מומשה בסל. ככל שלא מומשה ההטבה, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר. אם יש למשתמש בעיה בהבנת תנאי הקופונים, יפנה בכתב לבעלת האתר, לפני רכישת המוצרים, ויקבל הבהרות. לא תשמענה טענות בעניין במידה ולא התבקשה הבהרה לפני התשלום.

 

   1. ביטול רכישה

 

   1. 4המוצרים באתר נמכרים הן ללקוחות עסקיים והן ללקוחות פרטיים. לקוחות פרטיים נחשבים ל”צרכנים” כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן (כהגדרתו להלן). ככל שהמשתמש אינו “צרכן” כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אזי תנאי הביטול של כל מוצר יהיו כמפורט בקשר עם מוצר כזה, וככל שלא נמסר פירוט – עסקה לרכישת מוצר אינה ניתנת לביטול אלא ככל שמחויב על פי חוק.  

   2. 4באשר ללקוחות פרטיים שהינם “צרכנים” כאמור לעיל, יחולו התנאים הבאים:

    1. 4.2ביטול עסקה על ידי המשתמש ייעשה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם.

    2. 4.2בין המוצרים הנרכשים במסגרת האתר ישנם קורסים דיגיטליים, וידוע למשתמש                                          כי הוראות חוק הגנת הצרכן, בנוגע לביטול עסקה, לא יחולו על טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. לעניין זה, שליחה למשתמש של שם משתמש וסיסמא לצורך כניסה וצפייה בתכני הקורסים דינם כשימוש.

    3. 4.2.קורס פרונטלי ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. ככל שההרשמה לקורס הפרונטלי נעשתה פחות מ-14 ימים לפני מועד תחילת הקורס, לא תתאפשר ביטול ההרשמה.

    4. 4.2ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק (מעל גיל 65) או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן), הוא יהיה רשאי לבטל את רישומו לקורס הדיגיטלי בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע הרישום, ובלבד שלא הסתיים הקורס אליו נרשם, ובכפוף לתנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן. בעלת האתר תהיה רשאית לבקש תעודה המוכיחה כי המשתמש הינו בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש בהתאם להוראות החוק.

    5. 4.2במקרה של ביטול עסקה, בעלת האתר תחזיר למשתמש את אותו חלק מהסכום ששולם על ידי המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות שמכוחו (“חוק הגנת הצרכן“). בעלת האתר תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. במקרה בו ביטול העסקה נעשה עקב פגם במוצר, בעלת האתר תוכל, לפי שיקול דעתה המוחלט, להחליט האם לזכות את המשתמש או לשלוח מוצר חלופי (בכפוף להוראות סעיף ‏3.14), ובלבד שהמשתמש ישלח לבעלת האתר צילום של החבילה ואת אופן אריזתה וכן את המוצרים הפגומים.  במקרה של ביטול עקב פגם או עקב הפרה של החברה כלפי המשתמש בעסקה, בהתאם להוראות הדין, לא יגבו דמי ביטול מהמשתמש.

    6. 4.2ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור מבעלת האתר המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לבעלת האתר כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על המשתמש. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית כשהמוצר וכן אריזת המוצר במצב חדש ובצירוף החשבונית המקורית ובלבד שעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר או ממועד קבלת המוצר, לפי המאוחר מבניהם.

    7. 4.2לצורך ההחזר הכספי ייחשב התשלום ששולם על ידי המשתמש בפועל, היינו בניכוי הנחות והטבות שניתנו, אם וככל שניתנו.

    8. 4.2ככל שיתבצע ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר על ידי המשתמש או לאחר שהמוצר נמסר על ידי בעלת האתר לחברת השליחויות, ישא המשתמש בעלות משלוח המוצר חזרה לבעלת האתר, זאת בנוסף לדמי הביטול כאמור בסעיף ‏4.2.4.

   3. 4ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הודעת WhatsApp לטלפון 0552783552. 

   4. 4מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. בעלת האתר לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

   5. 4 לא תתאפשר החלפת/החזרת מוצרי טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים); טובין שאינם ארוזים ו/או הניתנים לפתיחה/שימוש ללא הותרת סימן (לרבות לק ג’ל וכלי מניקור); ו/או טובין הלא ניתנים להחזרה על פי דין (לרבות על פי הנחיות משרד הבריאות); ו/או טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של המשתמש. 

 

   1. קניין רוחני

 

   1. 5כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתוכנו ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או במוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, סימני מסחר, עיצובים תעשייתיים, אלגוריתמים, תמונות, טקסטים, סרטונים, קבצים גרפיים, קטעי אודיו, קטעי וידאו וכל תוכן אחר,  שיטות, פטנטים, סודות מסחריים, בסיסי נתונים וזכויות קניין אחרות בין שאלו נרשמו ובין שלא נרשמו (“החומר המוגן“), הינם רכושה הבלעדי של בעלת האתר (או של צדדים שלישיים אחרים כמו שותפים עסקיים שאישרו לבעלת האתר להשתמש בהם) ואין לעשות בהם כל שימוש בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מבעלת האתר. מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש באתר בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן.

   2. 5אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות את החומר המוגן או כל מדיה ותוכן אחר ו/או לאפשר לאחרים לעשות כן ו/או להשתמש בנתונים ו/או תכנים ו/או כל מידע אחר שבאתר ויישומיו מבלי שיש ברשות המשתמש אישור כתוב מראש מבעלת האתר. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר בחומר המוגן שייכים לבעלת האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא בחומר המוגן וכי השימוש בו הינו לצרכיו האישיים בלבד.

   3. 5בעלת האתר תהא רשאית להשתמש בתוכן שמשתמש העלה לאתר ו/או לרשתות החברתיות וכולל מוצרים ו/או אזכור שם בעלת האתר ו/או האתר ו/או תיוגים של בעלת האתר ו/או אזכורים של מצורים מהאתר ו/או האתר, לכל מטרה שהיא, מבלי למסור על כך הודעה למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר ו/או מי מטעמה בגין שימוש כאמור. משתמש שאינו מעוניין בשימוש כאמור מוזמן לפנות לבעלת האתר בבקשה להימנע מכך. 

   1. הגבלת אחריות

    1. 6האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ויישומיו לרבות במוצרים המוצעים באתר אינם מהווים חוות דעת מקצועית ו/או המלצה אישית ו/או ייעוץ כלשהו, לרבות ייעוץ אישי מכל סוג ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ויישומיו ו/או התכנים באתר ויישומיו ו/או כל שימוש במידע המצוי באתר ויישומיו ו/או בשירותיהם השונים הוא באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

   1. 6כל המוצרים הנמכרים באתר מיועדים לשימוש מקצועי בלבד, ולעוסקים בתחום האסתטיקה והטיפולים אשר עברו הכשרה מתאימה. על המשתמש לקרוא היטב את תנאי השימוש ואת הוראות היצרן טרם רכישה ו/או שימוש במוצר. בעלת האתר ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שאינו בהתאם להוראות השימוש,  טכניקת עבודה לא נכונה, שילוב בין חומרים לא מתאימים וגרימת ריאקציה, תגובה אלרגית וכו׳. 

   1. 6התוכן המפורסם באתר ו/או ברשתות החברתיות של בעלת האתר (כגון אינסטגרם, יוטיוב וכיו”ב), לרבות הסרטונים, מפורסם  כהמלצה בלבד, ואך ורק, הוראות היצרן מחייבות. כמו כן מובהר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, והמשתמש מצהיר ומסכים לכך שכל הסתמכות על התוכן, מידע, הצהרות ועוד המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

   2. 6בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירות או למנוע את השימוש באתר ו/או ביישומיו ו/או להסיר משתמש אשר יפר את תנאי השימוש המפורטים לעיל, וזאת אף ללא הוכחת עילה. מובהר בזאת, כי בעלת האתר תהיה רשאית לנקוט כנגד מי שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

   3. 6בעלת האתר תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.

   4. 6השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. האתר והתכנים בו מוצעים למשתמש כמו שהם ובכפוף לזמינותם (“AS IS” ו-“AS AVAIABLE”). בעלת האתר עושה מאמץ כדי לספק למשתמש שירות מצוין. בעלת האתר פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, עם זאת ייתכן ויופיעו בו אי דיוקים או שגיאות בתום לב. מובהר כי בעלת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יישאו באחריות כלשהי בקשר –  לאי דיוקים או הבדלים כאמור; כשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו”ב; וכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס או כל נזק אחר שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות המשתמש, מצפייה באתר ו/או ביצוע עסקת רכישה באתר ו/או כל שימוש או אי שימוש אחרים, לרבות על פי תנאי שימוש אלו, תהא עילת התביעה אשר תהא. בעלת האתר אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל וירוסים ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר. בכל מקרה, לא תהיה בעלת האתר אחראית ובעלת האתר לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא סייג, ובכלל זה, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה למשתמש בדבר הפסקת הפעילות.

   5. 6על אף האמור בכל מקום אחר ובכפוף להוראות הדין, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש באתר, מכל סיבה שהיא. סעיף זה הוא תנאי בסיסי ויסודי. 

   6. 6ככל שעל אף האמור תישא בעלת האתר באחריות, הרי שתישא באחריות לנזקים ישירים בלבד, ולא תישא באחריות כלשהי לנזקים עקיפים (ובכלל זה, נזקים, תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, לרבות אובדן מוניטין, הפסד ואובדן הכנסה מכל סוג). מבלי לגרוע מהאמור, ולמעט במקרים בהם לא ניתן להגביל את האחריות על פי דין, בשום מקרה לא תעלה אחריותה של בעלת האתר ואחריותה הכוללת של בעלת האתר לא תעלה בשום מקרה על הסכומים שגבתה מהמשתמש בפועל. 

 

   1. קישורים לאתרים חיצוניים

 

   1. 7הקישורים באתר ויישומיו אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש. באתר וביישומיו  עשויות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי בעלת האתר ו/או מי מטעמה הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של בעלת האתר ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי בעלת האתר לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

   2. 7קישורית לאתר שאינה של בעלת האתר, אינה מעידה על כך כי בעלת האתר אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.

 

   1. שונות

 

  1. 8מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד בעלת האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

  2. 8הצדדים הינם עצמאיים, ולא ייווצרו בין הצדדים כל יחסי שותפות, שליחות, סוכנות או יחסי עובד ומעביד. 

  3. 8תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין המשתמש לבין בעלת האתר בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב בעניינים אלה. 

  4. 8ההרשמה לאתר ורכישת המוצרים, תעשה על ידי המשתמש באמצעות הזנת הפרטים המפורטים בסעיף ‏3.3. במילוי הפרטים האמורים, המשתמש נותן את הסכמתו לקבל הודעות מבעלת האתר (לרבות דבר פרסומת) בכל האמצעים האלקטרוניים, לרבות פקס, דוא”ל, הודעות SMS, WhatsApp ועוד. המשתמש רשאי לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה של בעלת האתר באמצעות שליחת הודעת WhatsApp לטלפון 0552783552.

 1.